DADE

NOME: Davide
ETA': 13
RUOLO: Ideatore del progetto
LUOGO DI NASCITA: Torino
LUOGO DI RESIDENZA: Torino
HOBBY: Pc, Basket, suonare
SAINTS PREFERITI: Shiryu, Dokho, Mu, Shaka
CHAPTER PREFERITO: Hades
ARAKI O KURUMADA: Araki
ANIME PREFERITI: Saint Seiya, Capitan Tsusaba, Sailor Moon